ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Nutricia

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση στις 16/07/2020

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, καθώς οποιαδήποτε χρήση αυτού του ιστότοπου συνιστά την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν. 

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η Numil Hellas (εφεξής «Εταιρεία», «εμείς», «μας») δημιούργησε τον ιστότοπο nutriciaprofessionals.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο, όπως ενδεικτικά μεταξύ άλλων έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα, που εμπεριέχεται σε αυτόν (εφεξής το «Υλικό») με σκοπό την παροχή πληροφοριών και επιστημονικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Nutricia αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και την εγγραφή τους στη βάση δεδομένων μας προκειμένου να λαμβάνουν σχετικές ενημερώσεις. Η χρήση του Ιστοτόπου και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής «οι Όροι Χρήσης»), όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Ιστότοπο σχετικά με τη χρήση αυτού (εφεξής «ο Χρήστης ή οι Χρήστες»). Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Ιστότοπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, γνωστοποιώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο. Η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των Όρων Χρήσης αναφέρεται ρητώς. Ωστόσο ο Χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους. Συνέχιση της χρήσης του Ιστοτόπου από τον Χρήστη και μετά από τροποποίηση των Όρων Χρήσης συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Ειδικότεροι Όροι

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστοτόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Ιδιότητες Χρηστών Ιστοτόπου

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, καθώς και ότι είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας υγείας με ορισμένη ειδίκευση. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Χρήση Υπηρεσιών του Ιστοτόπου


Γενική Χρήση

Ο Ιστότοπος απευθύνεται αποκλειστικά σε πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας με ορισμένη ειδίκευση. Οι εν λόγω Χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου και να ενημερώνονται από το διαθέσιμο δημοσιευμένο Υλικό σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Nutricia, χωρίς να υποβάλλουν στοιχεία, πέραν όσων συνήθως συλλέγονται κατά την πλοήγηση σε έναν ιστότοπο. Προς το σκοπό αυτό ο Χρήστης οφείλει να ενημερωθεί μέσω της Πολιτικής Cookies και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης.

Δημιουργία Λογαριασμού – Εγγραφή Χρήστη
Η χρήση των ειδικότερων ενημερωτικών υπηρεσιών του Ιστοτόπου για την τακτική λήψη των πιο επίκαιρων επιστημονικών δεδομένων, των επερχόμενων επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων και των νέων προϊόντων μας προϋποθέτει την εγγραφή του Χρήστη μέσω δημιουργίας λογαριασμού στον Ιστότοπο και ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, διαθέσιμους στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Ιστοτόπου nutriciaprofessionals.gr


Ευθύνη για το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου

Ο Ιστότοπος παρέχεται δωρεάν και «ως έχει», υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους της Εταιρείας, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον Χρήστη. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το Υλικό και όλες oι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες. Σε κάθε όμως περίπτωση, οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, η Εταιρεία δεν ασκεί κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο επί του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου και ως εκ του τούτου, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν δεσμεύεται, δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις όσον αφορά τις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή αδυναμία μετάδοσής τους και για οποιαδήποτε πράξη του Χρήστη ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του στις πληροφορίες ή οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκληθεί στον Χρήστη λόγω χρήσεως αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια οι Χρήστες αποδέχονται ότι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στις πληροφορίες του και ότι οφείλουν να αξιολογούν το περιεχόμενο και να παρακολουθούν τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις στις πληροφορίες και το Υλικό.
Εάν ο Χρήστης θεωρεί ότι το Υλικό ή τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Privacy.NUMILHELLAS@danone.com προσδιορίζοντας επακριβώς το Υλικό ή το τμήμα του Υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.


Σύνδεσμοι προς ιστοτόπους τρίτων

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς ιστοτόπους τρίτων εκτός της Εταιρείας. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των διαχειριστών τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια αυτών των ιστοτόπων και δεν ευθύνεται για τη λειτουργία, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν, για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτούς. Η παραπομπή σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση του Χρήστη, ο οποίος οφείλει να διαβάζει τους όρους χρήσης και τις πολιτικές του εκάστοτε ιστοτόπου που επιλέγει να επισκεφθεί. Τα ανωτέρω ισχύουν και για ιστοτόπους άλλων εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία, οι οποίοι διέπονται από αυτοτελείς όρους χρήσης.

 


Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

O Ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού του, του Υλικού που κάθε φορά περιέχεται σ’ αυτόν, της σύνθεσης του περιεχομένου και της διάταξης των στοιχείων του, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (εφεξής συλλογικά αναφερόμενες ως η «Εταιρεία») ή κατά περίπτωση των προμηθευτών ή/ και δικαιοπάροχων της και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του σχετικού ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Διά του παρόντος δεν παρέχεται στον Χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του Ιστοτόπου και του Υλικού, παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία, οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί της ρητά διά του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του Ιστοτόπου, καθώς και επί του Υλικού, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

Περιορισμοί Χρήσης
Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του τον Ιστότοπο και το Υλικό και εν γένει όπως χρησιμοποιεί αυτόν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συναφώς, κάθε Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος και το Υλικό του προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε Χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Υλικού του Ιστοτόπου για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρείας από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο, εφόσον γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του Ιστοτόπου που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.
Εκτός των ρητώς αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, ο Ιστοτόπος και το Υλικό αυτού δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση ή να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό. Ρητώς απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του Ιστοτόπου και του Υλικού του και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα του Ιστοτόπου, η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του Ιστοτόπου, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας.
Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τον Ιστότοπο, το σχετικό με αυτόν λογισμικό ή το Υλικό του. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει τον Ιστότοπο σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από τον Ιστότοπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στον Ιστότοπο. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου για πρόσβαση, αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή επαναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων της Εταιρεία ή τρίτων που επικολλούνται ή περιέχονται ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ή μέσω του Ιστοτόπου.
Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών του ελληνικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.
Χρήση του Ιστοτόπου, η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης απαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας. Η άδεια που παραχωρείται στον Χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από την Εταιρεία, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.

Υποχρεώσεις των Χρηστών

Οι Χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Ιστοτόπου και δεσμεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ότι με τη χρήση του Ιστοτόπου:
δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση του Ιστοτόπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες, δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων, δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Ιστοτόπου ή/ και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας, δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/ και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο,
δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από τη Εταιρεία διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο, δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών  (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες), δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο, δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον Ιστότοπο, στο Υλικό που φιλοξενείται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που τον αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του Ιστοτόπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν, δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο, δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιουδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό, δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον Ιστότοπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς, δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους. θα πληροφορούν την Εταιρεία αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του Ιστοτόπου από τρίτους.
Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου για διαφήμιση ή για προσφορές από το Χρήστη. Απαγορεύεται επίσης αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Υλικού εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης του Ιστοτόπου από τους Χρήστες. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης η Εταιρεία θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

Προσωπικά Δεδομένα

Για την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι όροι της οποίας ισχύουν ως αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης. Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στο Ιστότοπο ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Διαθεσιμότητα και Ασφάλεια

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του από ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα). Οι Χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα και ασφάλεια του Ιστοτόπου μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Γι’ αυτό το λόγο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία του Ιστοτόπου, ούτε ότι ο Ιστότοπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς ή άλλα βλαβερά αρχεία. Συνεπώς, οι Χρήστες αποδέχονται ότι, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή της λειτουργίας του Ιστοτόπου ή για προσβολή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) ή των αρχείων των Χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο Χρήστη λόγω των ανωτέρω. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Ιστοτόπου με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, μεταξύ άλλων και για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης, και δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα πληρεί τις απαιτήσεις των Χρηστών ή ότι θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε Χρήστη.

Περιορισμός Ευθύνης

Στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Εταιρεία, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη προς τον Χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες (συμπεριλαμβανόμενων, μεταξύ άλλων, απώλειας δεδομένων, διαφυγόντων κερδών ή διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων), λόγω ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου από το Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της λήψης Υλικού από τον Ιστότοπο.

Παραβίαση των Όρων Χρήσης και Αποζημίωση

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, οι Χρήστες υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία της Εταιρεία και του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων τρίτων, και η οποία οφείλεται ή κατ’ ισχυρισμόν προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την από μέρους τους χρήση του Ιστοτόπου ή από παραβίαση των Όρων Χρήσης ή παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή μη εφαρμογή τινός όρου που περιέχεται στους παρόντες Όρους Χρήστης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά ή από τον όρο αυτό. Η Εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Πλήρης Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στον Ιστότοπο αποτελούν την πλήρη, τελική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε Χρήστη αναφορικά με τη χρήση του Ιστοτόπου. Απαγορεύεται και θεωρείται άκυρη η εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων του Χρήστη βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να εκχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης σε θυγατρική, συνδεδεμένη ή διάδοχο εταιρεία στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη.
O Χρήστης συμφωνεί ότι δεν δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπουμένου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της Εταιρείας ως απόρροια της χρήσης του Ιστοτόπου από τον Χρήστη. Η παρούσα συμφωνία ισχύει μέχρι την από μέρους του Χρήστη ή από μέρους της Εταιρείας καταγγελία, η οποία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη την συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθε Χρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν ο Χρήστης παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή μέρος αυτών ή αν αδυνατεί να επιβεβαιώσει πληροφορίες που της παρείχε ο Χρήστης στο πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον Ιστότοπο οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο 800 11 68 600.

Είστε Επαγγελματίας Υγείας;

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι επιστημονικές και προορίζονται μόνο για χρήση από Επαγγελματίες Υγείας. Για την πλοήγησή σας σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελεί προϋπόθεση να είστε Επαγγελματίας Υγείας. Εάν είστε καταναλωτής και αναζητείτε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Nutricia παρακαλούμε επισκεφτείτε μια από τις παρακάτω ιστοσελίδες.

Ναι, είμαι επαγγελματίας υγείας